کفش های پر از ریگ بعضی از کاندیداها (کاریکاتور )
کفش های پر از ریگ بعضی از کاندیداها (کاریکاتور )