توزیع شیر رایگان درمدارس اطاقور آغاز شد

موسی خوشحال اعلام کرد : باهدف کمک به سلامت دانش آموزان و ضرورت استفاده از غذای سالم دربین دانش آموزان، کارتوزیع شیر در مدارس منطقه اطاقور آغازشد.

به گزارش لنگرنیوز، موسی خوشحال معاون توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش اطاقور اعلام کرد : باهدف کمک به سلامت دانش آموزان و ضرورت استفاده از غذای سالم دربین دانش آموزان و با همکاری و هدایت معلمان کارتوزیع شیر در مدارس منطقه اطاقور آغازشد.

وی تصریح کرد : استفاده ازشیر در طول روز بخشی از پروتئین موردنیازجسمی دانش آموزان را تأمین می کند.

گفتنی است خوشحال به اتفاق جمعی از کارشناسان حوزه معاونت مالی از روند توزیع شیر درمدارس بازدید کردند.

1 (3) 1 (1) 1 (2)