عکس کمتر دیده شده از سردار خیبرشهید همت و استاد قاسمی