فرو ریختن سقف خانه

امروز عصر سقف خانه ای واقع در سبزه میدان به طور ناگهانی فرو ریخت .    خوشبختانه کسی در منزل ساکن نبود و تلفاتی نداشت.                        

امروز عصر سقف خانه ای واقع در سبزه میدان به طور ناگهانی فرو ریخت .

 

 خوشبختانه کسی در منزل ساکن نبود و تلفاتی نداشت.