اعزام کاروان راهیان نور به جنوب

  گزارش تصویری از اولین مرحله اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب از شهرستان لنگرود                                          

 

گزارش تصویری از اولین مرحله اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب از شهرستان لنگرود