گزارش تصویری از حادثه حریق پاساژ امانی

  گزارش تصویری از پاساژ امانی که موجب خسارات زیادی را در بر داشت و تاکنون کسی مسئولیت حریق را بر عهده نگرفته است.                                          

 

گزارش تصویری از پاساژ امانی که موجب خسارات زیادی را در بر داشت و تاکنون کسی مسئولیت حریق را بر عهده نگرفته است.