بوسه سردار شهید شاطری بر دستان امام خامنه ای

در زیر تصویری ازلحظه بوسیدن دست مبارک امام خامنه ای توسط سردار شهید شاطری را مشاهده می کنید  

در زیر تصویری ازلحظه بوسیدن دست مبارک امام خامنه ای توسط سردار شهید شاطری را مشاهده می کنید