تصویر دیده نشده از نماینده مردم آستارا دریک کله پزی!