مجاز بودن پوشیدن لباس زنانه! / کاریکاتور

فتوا برای مجاز بودن پوشیدن لباس زنان برای شورشیان سوریه!  

فتوا برای مجاز بودن پوشیدن لباس زنان برای شورشیان سوریه!