سپری از جنس پدر!!(کاریکاتور)

                      نمک بر زخم من شیرین تر از خواب سحر گردد               جگر ها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد پدر از شوق دل در کودکی دست پسر گیرد                 […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمک بر زخم من شیرین تر از خواب سحر گردد               جگر ها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد

پدر از شوق دل در کودکی دست پسر گیرد                      به امیدی که در پیری پسر دست پدر گیرد