بدون شرح/قطع درختان کومله در روز هوای پاک

عصر امروز همزمان با روز هوای پاک شاهد قطع درختان در خرشطوم بودیم که تصاویر زیر بدون هیچ گونه نظری در مورد قانونی بودن یا نبودن قطع درختان در زیر منتشر می شود.

به گزارش لنگرنیوز، عصر امروز همزمان با روز هوای پاک شاهد قطع درختان در لات محله کومله بودیم که تصاویر زیر بدون هیچ گونه نظری در مورد قانونی بودن یا نبودن قطع درختان در زیر منتشر می شود.

 

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF