وضعیت اسفناک نمازخانه بیمارستان توتونکاران رشت + فیلم

نمونه این ادعا وضعیت اسفناک نمازخانه این بیمارستان است که فقط یک عدد مهر برای نمازگزاران تعبیه شده بود!

به گزارش لنگرنیوز، بیمارستان خصوصی توتونکاران رشت در سال ۱۳۴۶درخیابان نامجو افتتاح شدو در نزدیکی قسمت های مختلف دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد که ساختمان بیمارستان آماده فرو ریختن است.

نمونه این ادعا وضعیت اسفناک نمازخانه این بیمارستان است که فقط یک عدد مهر برای نمازگزاران تعبیه شده بود!

از عجایب وضعیت ساختمان فرسوده آن عدم نظارت دانشگاه علوم پزشکی است.

فیلم زیر توسط یکی از شهروندان برای تحریریه لنگرنیوز ارسال شده است.