دایه مهربانتر از مادر . . .

مقتدر مظلوم دایه مهربانتر از مادر . . . مسئولیت ما مسئولیت تاریخ است . . . بگذارید بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت علی(ع) بود، به اسم حکومت خمینی (ره) و سپس سکانش به دست سید علی سپرده شد که با هیچ ناحقی نساخت، تا سرنگون شد . . . . ما از سرنگون […]

مقتدر مظلوم

دایه مهربانتر از مادر . . .

مسئولیت ما مسئولیت تاریخ است . . .

بگذارید بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت علی(ع) بود، به اسم حکومت خمینی (ره) و سپس سکانش به دست سید علی سپرده شد که با هیچ ناحقی نساخت، تا سرنگون شد . . . .

ما از سرنگون شدن نمی ترسیم، از انحراف می ترسیم . . . .

معلم شهید غلام علی پیچک ( با اندکی تخلص)