دردنوشته یک لنگرودی به رئیس جمهور در مورد مردم جنوب

ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻪ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻨﺴﺘﮕﺮﺍﻡ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﯼ … ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ !!

به گزارش لنگرنیوز، متن زیر دردنوشته یک دختر شمالی به رئیس جمهور در مورد وضعیت مردم اهواز است که به تحریریه لنگرنیوز ارسال شده است که در زیر می آید.

آقای رئیس جمهور سلام
حال و احوال نمی کنم چرا که می دانم حالتان خوب است غم کم می خورید .  بنابراین بهتر است بی مقدمه نامه یا درد نوشته ام را بنویسم .
من یک دختر شمالی هستم از استان گیلان شهر لنگرود .
اما می خواهم از جنوب بگویم از خوزستان .شهر اهواز .

1 (2)
می خواهم بگویم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮﺭ ، ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزیران شما برﺳﺮﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﺧﻮدشاﻥ ﺭﺍ ﻣﻀﺤﮑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ کنند نیست . ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﻭ اعضای کابینه شما ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ ! ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﯾﺦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﻓﮑﺮﯼ ﺗﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺮﯾﺒﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺻﻼً ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﭼﺮﺍ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻢ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﻨﺪ؟

1 (1)

آقای روحانی ﺁﯾﺎ ﺁﻥ ” ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ” ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺳﻦ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻧﺸﺎﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ؟ ﺁﯾﺎ … ؟ اصلا خبر از خوزستان دارید ؟

1 (3)
من یک سوال دارم آقای روحانی شما می دانید هارپ چیست ؟ آیا حقیقت دارد ؟ شما را به خدا تکلیفتان را با هر دوست و دشمنی که دارید روشن کنید پای ملت مظلوم ما را به این ورطه باز نکنید . کودکان اهواز و دزفول و اندیمشک چه می دانند از سیاست ؟ خیلی از آنها هنوز نمی دانند رییس جمهور کشورشان شما هستید .
آقای رییس جمهور ۱۶۱ نفر راهی اورژانس شدند فکری به حالشان کنید .
ﺣﺎﻻ فکرش را بکنید ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻭ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ  ﺍﺳﺘﺎﻥ خوزستان ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ ، با ﻗﻠﺒﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺩﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺍﺯ ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ ﺍﻧﺪ . این یعنی مسخره کردن مردم یک کودک هم می داند در چنین شرایط جوی هیچ هواپیمایی به آن سمت پرواز نخواهد کرد شما را به خدا با ما درست برخورد کنید….

1 (4)
ﺁﻗﺎﯼ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ، ﻣﻌﺎﻭﻧﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮﻡ ، ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪﯾﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪ….
ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻪ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻨﺴﺘﮕﺮﺍﻡ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﯼ … ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ !!
ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻢ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﻭ ﺯﺍﯾﻨﺪﻩ ﺭﻭﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﺨﺪﺍ ،ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﯽ ﺗﻌﻬﺪﯼ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ اعضای کابینه شما ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺰﻧﺪ .
ﺁﻗﺎﯼ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ !!!!!
ﺁﻗﺎﯼ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ !!!!!
ﺁﻗﺎﯼ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ !!!!!