تعارف های نامتعارف مجری، جبران تاخیر چند روزه شد

متاسفانه در این جشن باشکوه که با حضور مهندسین شهرستان برگزار شد، گزارشی از نحوه نظارت، کنترل کیفی، ساخت و سازها که عموما بدون حضور مهندسان و ناظر انجام میشود و شیوه های برخورد با متخلفان و … سخنی بر میان نیامد.

مراسم بزگداشت روز مهندس، با تاخیر چند روزه در روز شنبه ۹ اسفند با حضور اعضای نظام مهندسی ساختمان لنگرود در یکی از تالارهای چمخاله برگزار شد.

به گزارش لنگرنیوزبه نقل از سرپرست هفته نامه پیک سبز، در این مراسم که جمع زیادی از اعضای نظام مهندسی ساختمان لنگرود به همراه با خانواده واعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان گیلان شرکت داشتند ضمن اجرای چند قطعه موسیقی سنتی، یکی از مجریان این مراسم شروع به تکه پاره کردن برخی تعارفات و تعریفات کرد که این رفتار مجری واکنش های متفاوتی داشت.

متاسفانه در این مراسم که با حضور مهندسین شهرستان برگزار شد، گزارشی از نحوه نظارت، کنترل کیفی، ساخت و سازها که عموما بدون حضور مهندسان و ناظران انجام میشود و شیوه های برخورد با متخلفان و … سخنی بر میان نیامد.