غبارروبی حرم آقاسیدمحمد کیاکلایه به روایت تصویر

حرم آقاسیدمحمد کیاکلایه صبح روز پنج شنبه ۲۲ اسفند با حضور خادمان و مردم ولایت مدار لنگرود غبارروبی و عطر افشانی شد.

به گزارش لنگرنیوز، حرم آقاسیدمحمد کیاکلایه صبح روز پنج شنبه ۲۲ اسفند با حضور خادمان و مردم ولایت مدار لنگرود غبارروبی و عطر افشانی شد.

3 (9) 3 (8) 3 (7) 3 (6) 3 (1) 3 (2) 3 (3) 3 (4) 3 (5)