مستند شهید املاکی تولید شبکه دوم سیما

لنگرنیوز : این مستند توسط گروه دفاع مستند شبکه دوم سیما تولید و پخش شد.