مسئول روابط عمومی دانشکده پرستاری لنگرود، از دفتر تحریریه “لنگرنیوز”بازدید کرد

به گزارش لنگرنیوز، سهیل میرمسعودی مسئول روابط عمومی دانشکده پرستاری لنگرود، از دفتر تحریریه پایگاه اطلاع رسانی لنگرنیوز بازدید کرد.

به گزارش لنگرنیوز، سهیل میرمسعودی مسئول روابط عمومی دانشکده پرستاری لنگرود، از دفتر تحریریه پایگاه اطلاع رسانی لنگرنیوز بازدید کرد.

سهیل میرمسعودی با اشاره به اهمیت رسانه و اطلاع رسانی درست در جامعه اظهار کرد: لنگرنیوز در عرصه فضاسازی و اطلاع رسانی، عملکرد خوبی دارد و انتظار میرود که این رویه صحیح را همچنان ادامه دهد.

1 (1)


مسئول روابط عمومی دانشکده پرستاری لنگرود افزود : روابط عمومی های سازمان ها و ادارات، با اتصال به زنجیره رسانه میتوانند عملکرد ها را برای مردم نشر دهند و از سوی دیگر، رسانه ها نیز با انتشار اخبار های تحلیلی، حاشیه ها و ایجاد نظرسنجی میتوانند در امر خدمت رسانی بهتر به مردم، به خدمتگزاران کمک و یاری رسانند.

میرمسعودی با بیان اینکه رسانه ها،  پل ارتباط بین مردم و مسئولین است، اظهار کرد : هماهنگی روسای ادارات با مسئولین روابط عمومی به عنوان متولی ارتباط با اصحاب رسانه، به انتشار عملکردهای آن مسئول در سمت مدیریتی خود، تاثیر بسزایی دارد.
وی ادامه داد : همواره برای بدست آوردن اطلاعات و اخبار شهرستان لنگرود، به لنگرنیوز مراجعه میکنم.
سهیل میرمسعودی با اشاره به حساسیتهایی که برخی از مدیران شهرستان بر لنگرنیـوز دارند، تصریح کرد: این حساسیتها و واکنش های برخی از مسئولان نسبت به مجموعه و عملکرد شما، نشان دهنده موفقیت شما در کارتان است.

1 (2) 1 (3)