عزاداران امام خمینی (ره) اجازه به حاشیه کشاندن سخنرانی رئیس جمهور را ندادند
عزاداران امام خمینی (ره) اجازه به حاشیه کشاندن سخنرانی رئیس جمهور را ندادند

در میان سخنرانی رئیس جمهور عده ای انگشت شمار در میان جمعیت حضور داشتند که تلاش کردند تا سخنرانی رئیس جمهور را به حاشیه بکشانند.

به گزارش لنگرنیوز، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان امشب در حرم امام (ره) سخنرانی کرد.

در میان سخنرانی رئیس جمهور عده ای انگشت شمار در میان جمعیت حضور داشتند که تلاش کردند تا سخنرانی رئیس جمهور را به حاشیه بکشانند.

این افراد با سر دادن شعار در میان  سخنرانی رئیس جمهور و اقداماتی از این دست تلاش کردند تا اقدام خود را پیش ببرند اما زائران حرم امام(ره) که در بارگاه رهبر کبیر انقلاب حضور داشتند اجازه ندادند که تلاش این عده قلیل به ثمره بنشیند و با مهیا کردن فضای آرام به سخنان رئیس جمهور گوش فرا دادند.

همچنین عزاداران امام خمینی (ره ) که از اقدام این عده قلیل ناراحت شده بودند سعی کردند تا حاشیه سازی های این عده قلیل را خنثی کنند.