مراسم ارتحال امام خمینی، در مسجد جامع کومله برگزار شد
مراسم ارتحال امام خمینی، در مسجد جامع کومله برگزار شد

مراسم ارتحال امام خمینی، در مسجد جامع کومله برگزار شد.

به گزارش لنگرنیوز، مراسم ارتحال امام خمینی، در مسجد جامع کومله برگزار شد.

1 2 3 4 10