طرح جامع شهر لنگرود به تصویب رسید

در کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی استان گیلان طرح های جامع – تفصیلی شهرهای سیاهکل، منجیل ، رستم آباد وجامع شهر لنگرود به تصویب رسید.

به گزارش لنگرنیوز، در کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی استان گیلان طرح های جامع – تفصیلی شهرهای سیاهکل، منجیل ، رستم آباد وجامع شهر لنگرود به تصویب رسید.

خدیجه انشاء مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه وشهرسازی گیلان با اعلام این خبر گفت:در جلسه کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی استان که به ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان و دبیری مدیرکل راه و شهرسازی گیلان و مدیران کل ادارات استانی برگزار گردید،طرح های جامع – تفصیلی شهرهای سیاهکل، منجیل ، رستم آباد وجامع شهر لنگرود به تصویب رسید.

وی افزود:طرح جامع به عنوان مهمترین طرح در برنامه ریزی و مدیریت شهری است که به منظور تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و تامین نیازمندی های آن، بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری در یک دوره ۱۰ساله و بر اساس راهبردهای طرح جامع ناحیه تهیه می شود.

گفتنی است طرح جامع، برنامه ای است که به صورت راهنما عمل می کند وخط مشی کلی سیاست های توسعه شهری ،محل استقرار و توزیع کاربری های شهری عمده (مثل کاربری های آموزشی، بهداشتی و فضای سبز)،تراکم های جمعیتی، حدود حریم ها و محدوده های شهری (موجود و پیشنهادی) و مسیر توسعه آینده شهر را مشخص می نماید.