نماز جمعه شهر کومله به روایت تصویر

ظهر امروز روزه داران بعد از شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس، در نماز جمعه شهر کومله شرکت کردند.

به گزارش لنگرنیوز، ظهر امروز روزه داران بعد از شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس، در نماز جمعه شهر کومله شرکت کردند.

 

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20)