مسئول آتش نشانی لنگرود از تحریریه لنگرنیوز بازدید کرد

حسینی اظهار کرد : رسانه ها پل ارتباطی مردم و مسئولین هستند و یکی انتظارات آتش نشانان از شهروندان، عدم ایجاد مزاحمت های تلفنی و یا در حین انجام ماموریت است.

به گزارش لنگرنیوز، سید احمد حسینی عصر دیروز با حضور در دفتر تحریریه لنگرنیوز، از نحوه انتشار و رصد اخبار شهرستان لنگرود توسط لنگرنیوز بازدید کرد.

مسئول آتش نشانی لنگرود، خبر رسانی را از نیازهای مبرم جامعه امروز دانست و افزود : انتشار اخبار و عملکرد و نقد منصفانه از مسئولین باعث دلگرمی بیشتر در انجام کارها و خدمت به مردم می شود.

حسینی اظهار کرد : رسانه ها پل ارتباطی مردم و مسئولین هستند و یکی انتظارات آتش نشانان از شهروندان، عدم ایجاد مزاحمت های تلفنی و یا در حین انجام ماموریت است.

1 2 3