جلسه عادی شورا و شهردار با مردم به روایت تصویر

شامگاه گذشته جلسه عادی شورا و شهردار با مردم در ساختمان شورای شهر لنگرود برگزار شد.

به گزارش لنگرنیوز، شامگاه گذشته جلسه عادی شورا و شهردار با مردم در ساختمان شورای شهر لنگرود برگزار شد.

 

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17)