حضور یکی از بازداشت شدگان فتنه ۸۸ در ۹۰

حضوریکی از بازداشت شدگان فتنه ۸۸ در ۹۰

به گزارش لنگرنیوز ، حضور یک شخصیت سیاسی در تحریریه روزنامه ۹۰ تعجب اهالی ورزش را برانگیخت.

90