رها سازی ۱۹ میلیون قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه چمخاله

رئیس شیلات لنگرود با بیان اینکه با توجه به شرایط کم آبی و جوی که در سال گذشته مواجه بودیم یک میلیون قطعه ماهی در رودخانه رها سازی شد، اظهار کرد : تاکنون ۱۹ میلیون قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه چمخاله رها سازی شده است که با توجه به وضعیت مطلوب آب و شرایط جوی انتظار میرود تا پایان هفته جاری تعداد رها سازی بچه ماهی ها به حدود ۲۵ میلیون قطعه برسد.

ابوالقاسم حسن دوست در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز، با اعلام خبر آغاز مرحله دوم رها سازی بچه ماهی سفید در رودخانه چمخاله لنگرود، اظهار کرد : بچه ماهی ها در مرکز تکثیر شادروان یوسف پور سیاهکل تولید شدند که طی هماهنگی های انجام شده با شیلات استان، طی ۱۲ مرحله به تعداد ۱۳ میلیون قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه چمخاله لنگرود رها سازی شد.

رئیس شیلات لنگرود افزود : رودخانه چمخاله به دلیل دارا بودن آب و ظرفیت زیست اکولو‍‍ژیکی مطلوب و همچنین زیست ماهیان تکثیری و غیر تکثیری رودخانه ای که از نزدیک  در حاشیه این رودخانه قابل مشاهده می باشد و به همین دلیل، بچه ماهیان سفید در رودخانه چمخاله رها سازی شد.

وی با بیان اینکه با موافق شیلات استان، مقرر شد تعداد بیشتری از بچه ماهیان سفید تولید شده در مرکز تکثیر شادروان یوسف پور به رودخانه چمخاله لنگرود رها سازی شود، اظهار کرد : این امر موجب خوشحالی جامعه صیادی و شرکت های پره صیادی فعال شهرستان لنگرود که در هنگام رهاسازی حضوری فعال داشته اند شده است.

حسن دوست افزود : با توجه به ضریب بازگشت شیلاتی؛ که بین ۸ الی ۱۰ درصد تخمین زده می شود، انتظار میرود با این حجم از رهاکرد ماهی ها، شاهد تاثیرات چشمگیری در حفظ و بازسازی ذخایر و جبران صید از دریا را در محدوده دریایی چاف و چمخاله در آینده نزدیک باشیم.

رئیس شیلات لنگرود با بیان اینکه با توجه به شرایط کم آبی و جوی که در سال گذشته مواجه بودیم یک میلیون قطعه ماهی در رودخانه رها سازی شد، اظهار کرد : تاکنون ۱۹ میلیون قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه چمخاله رها سازی شده است که با توجه به وضعیت مطلوب آب و شرایط جوی انتظار میرود تا پایان هفته جاری تعداد رها سازی بچه ماهی ها به حدود ۲۵ میلیون قطعه برسد.

 

IMG_20150713_110124 IMG_20150713_110223 IMG_20150714_105320