مجوز دولت برای اشتغال مجدد ۱۱ مدیر بازنشسته

طی روزهای اخیر توسط یک مسئول ارشد اجرایی به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده، مقرر شده است ۱۱ نفر از مدیران بازنشسته مجددا دعوت به کار شوند .

به گزارش لنگرخبر،  براساس مصوبه وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که طی روزهای اخیر توسط یک مسئول ارشد اجرایی به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده، مقرر شده است اشتغال به کار ۱۱ نفر از مدیران بازنشسته در وزارتخانه هایی چون آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت به استناد ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به مقررات مالی دولت، مجاز باشد که از این تعداد، ۶ نفر مجوز فعالیت مجدد را دریافت کرده و ۵ نفر نیز، جدیدا دعوت به کار شده اند.