توصیه بزرگان اصلاحات برای تمرکز و برنامه ریزی بر روی ۵ حوزه
توصیه بزرگان اصلاحات برای تمرکز و برنامه ریزی بر روی ۵ حوزه

بر اساس این خبر اصلاح طلبان برای جذب آرای بیشتر روی ۵ حوزه دانشگاه، حوزه علمیه، کارگران، فرق و مذاهب، و احزاب متمرکز شده اند.

به گزارش لنگرخبر، تنها چند ماه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و همه جریان های سیاسی در کشور برای رسیدن به کرسی های سبز بهارستان در این روز ها تمام تلاش خود را به کار بسته اند.

 

در این میان تلاش اصلاح طلبان برای ورود به مجلس بیشتر از سایر جریان های سیاسی بوده، چرا که در طی ۱۰ سال گذشته نتوانسته اند به هیچ یک از عرصه های سیاسی وارد شوند.

 

از طرف دیگر اصلاح طلبان فعالیت های انتخاباتی خود را از یک و نیم سال قبل آغاز کرده اند و برای رسیدن به اهداف خود برنامه ریزی های لازم را از انجام داده اند.

 

اصلاح طلبان برای رسیدن به یک توافق و اتحاد جامع میان همه گروه های اصلاح طلبی و همچنین برخورداری از یک بدنه اجتماعی در حوزه های مختلفی برنامه ریزی کرده اند.

 

بر اساس این خبر اصلاح طلبان برای جذب آرای بیشتر روی ۵ حوزه دانشگاه، حوزه علمیه، کارگران، فرق و مذاهب، و احزاب متمرکز شده اند.

 

این حوزه بندی توصیه بزرگان اصلاحات در یکی از جلسات آنهاست که بر اساس آن فعالین اصلاح طلب موظف شده اند در این حیطه ها به برنامه ریزی برای جذب نیروی بیشتر بپردازند.