دولت باید به جای عزای پرداخت یارانه، فتنه گرانِ خواهان تحریم علیه ایران را به مردم معرفی کند/برخی امکانات دولتی دراختیارفتنه گران قراردارد

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان گیلان با اشاره به ادعای یکی ازنمایندگان مخالف اوباما درآمریکا، درمورد دریافت نامه ای ازفتنه گرانی که خواهان تحریم ایران بودند، گفت: دولت باید به جای عزای پرداخت یارانه، این فتنه گران را به مردم معرفی کند.

به گزارش لنگرخبر، حسن کربلایی درگفتگوبا خبرنگارپرنیان گیل بااشاره به گفته وزیراقتصاد، مبنی برفشاربه دولت درشب پرداخت یارانه نقدی اظهارکرد: وزیر نفت نیز، اظهارنظری درمورد مصیبت برای دولت درزمان پرداخت یارانه داشتند واگرچه جمع وجورکردن این پول کارسختی است اما نشان می دهد که دولت درچرخاندنِ چرخ اقتصاد کشورموفق نبوده است.

وی بیان اینکه دولت باید براساس یک سری قواعد واصول وضعیت اقتصادی کشور را ارتقا می داد، عنوان کرد: این موضوع که وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه را شب عزای دولت می داند، یک نقطه ضعف برای دولت است.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان گیلان برلزوم پیاده کردن اقتصاد مقاومتی ازسوی دولت افزود: اگر دولت اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری را اجرا می کرد، بخشی اززندگی مردم اداره واشتغال ایجاد می شد و دولت می توانست خود را ازمشکل اقتصادی وهمچنین سختیِ پرداخت یارانه نقدی رها کند.

کربلایی باطرح این پرسش که آیا دولت برای قطع یارانه افرادی که نباید یارانه بگیرند، ترسی دارد؟، گفت: بنا به گفته وزیر اقتصاد، پرداخت یارانه برای ۱۰ میلیون نفردرکشورباید قطع شود واگردولت احساس می کند که برای پرداخت یارانه مشکل دارد، یارانه این افراد را قطع کند.

وی با تاکید براینکه یکی ازنمایندگان مخالف اوباما درآمریکا، مدعی شده است که نامه ای ازفتنه گران که خواهان تحریم ایران بودند، دریافت کرده اند، تصریح کرد: دولت باید افرادی را که درفتنه ۸۸ بودند و به آمریکایی ها نامه نوشتند وازآنان خواستند که بهتراست، تحریم هایی علیه ایران داشته باشید، به مردم معرفی کنند.

دبیرحزب موتلفه اسلامی استان گیلان با اشاره به اینکه این افراد رفیق دولت ویا درکنار آن هستند، بیان کرد: دولت حداقل نباید مسئولیت ها را به این افراد می داد و یا امکانات دولتی را در اختیارشان می گذاشت.

کربلایی افزود: دولت به فتنه گرانِ خواهانِ تحریم، مجوزو ساختمان های دولتی را برای تشکیل حزب دراختیارشان قرار داد.

وی با تاکید براینکه درروستاهای استان های محروم کشور، زندگی بسیاری ازمردم ازطریق یارانه تامین می شود، گفت: به وزیر اقتصاد پیشنهاد می کنیم که سری به این روستاها بزنند وچگونگی گذران زندگی مردم را به واسطه یارانه، درآنها ببینند.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان گیلان به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی برجستجوی علت مشکلات درجاهای دیگرورفع آن با به دست آوردن توافق به جای تکیه برظرفیت های درونی، ابرازکرد: توجه به منویات رهبری واقتصاد مقاومتی، حذف بسیاری ازهمایش ها وسفرهای غیرضروری، نظارت برعملکرد مدیران و جلوگیری ازاسراف و حیف و میل های بیت المال، جلوگیری ازدست اندازی به بیت المال با نظارت بیشترِدولت به مدیران، شرکت ها و بانک ها موجب صرفه جویی، کسب درآمد و حل مشکلات اقتصادی دولت می شود.

کربلایی تاکید کرد:رونق اقتصادی، توجه به آبادانیِ روستاها و ایجاد اشتغال، کمک به مردم برای استفاده ازتسهیلات بانکی وکارگاه های زود بازده، باعث می شود که شب پرداخت یارانه دیگر برای دولت شب عزا نباشد.