«علی محبی» برای یک سال دیگر به عنوان رئیس شورای شهر اطاقور ابقاء شد

جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر اطاقور، لحظاتی پیش در سالن جلسات این شورا برگزار شد.

به گزارش لنگرخبر، جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر اطاقور، لحظاتی پیش در سالن جلسات این شورا برگزار شد.

در این جلسه علی محبی با کسب بیشترین آرا از جمع ۵ رای برای یک سال به عنوان رئیس سال سوم شورای شهر اطاقور در دور چهارم انتخابات شورا، انتخاب شد.

علی محبی در دو سال نخست شورای شهر لنگرود دور چهارم به عنوان رئیس شورا انتخاب شده بود.

موسی رستم پور نائب رئیس، زینب علیخانی خزانه دار.خسرو شریفی منشی و شهناز اسکندری به عنوان سخنگو انتخاب شدند.

1