رونمایی از کپی انگلیسی « محمود احمدی نژاد»+عکس

برخی از رسانه ها اخیرا و در پی انتشار خبر انتخاب جرمی کوربین به عنوان رئیس حزب کارگر انگلیس اقدام به مقایسه رفتار و نوع پوشش و کنش وی با احمدی نژاد کرده اند.

به گزارش لنگرخبر، برخی از رسانه ها اخیرا و در پی انتشار خبر انتخاب جرمی کوربین به عنوان رئیس حزب کارگر انگلیس اقدام به مقایسه رفتار و نوع پوشش و کنش وی با احمدی نژاد کرده اند. اشاره به کاپشن پوشیدن وی و حفظ ریش برای مخالفت با سیاست های نظام حاکم بر انگلستان و همچنین اشاره به پاکدستی او در رسانه های انگلیسی از جمله مشابه سازی رسانه های اصول گرا است.

کوربین پس از موفقیت در انتخابات ریاست حزب کارگر، به زودی یک «کابینه سایه» تشکیل خواهد داد.انتخاب کوربین به عنوان رئیس حزب کارگر می‌تواند فصل جدید و مهمی را در تقابل میان دو حزب کارگر و محافظه‌کار رقم بزند.

1 2

3