۶ نفر از اعضای شورای شهر از جواب های شهردار قانع نشدند
۶ نفر از اعضای شورای شهر از جواب های شهردار قانع نشدند

رقیه سروری افزود : شهردار با شرکت در ساعات مقرر در جمع اعضای شورای شهر به سوالات مطروحه و با ارائه برخی مکتوبات پاسخ دادند که با توجه به قانع نشدن ۶ نفر از اعضای شورای شهر از جواب های شهردار، نامه درخواست استیضاح مطرح شد.

سخنگوی شورای شهر لنگرود در گفت و گو با خبرنگار لنگرخبر با اشاره به برگزاری جلسه طرح سوال از شهردار که صبح روز گذشته(پنج شنبه) برگزار شد، گفت : طبق نامه طرح سوال شورا از شهردار که در ۳۱ شهریور ارسال شد قرار بود ۶ مهر در جلسه حضور یابد که به دلیل درخواست شهردار برای مرخصی جلسه به پنج نشبه ۹ مهر موکول شد.

رقیه سروری افزود : شهردار با شرکت در ساعات مقرر در جمع اعضای شورای شهر به سوالات مطروحه و با ارائه برخی مکتوبات پاسخ دادند که با توجه به قانع نشدن ۶ نفر از اعضای شورای شهر از جواب های شهردار، نامه درخواست استیضاح مطرح شد.

وی اظهار کرد : بنا به دستور ریاست شورای شهر لنگرود، نامه طرح استیضاح شهردار به جلسه بعدی موکول و در آن خصوص تصمیم گیری و به صورت قانونی مراحل کار انجام می گیرد.