تشییع پیکر ۵ قربانی لنگرودی حادثه منا به روایت تصویر(۳)
تشییع پیکر ۵ قربانی لنگرودی حادثه منا به روایت تصویر(۳)

عصر امروز پیکر مطهر ۵ قربانی لنگرودی حادثه منا با حضور پرشور شهروندان لنگرودی تشییع و در گلزارهای شهدای به خاک سپرده شدند.

به گزارش لنگرخبر، عصر امروز پیکر مطهر ۵ قربانی لنگرودی حادثه منا با حضور پرشور شهروندان لنگرودی تشییع و در گلزارهای شهدای به خاک سپرده شدند.

ابراهیم فخری، حیدر حسینی سرایی، کریم پورتقی مقدم، علی اصغر صالحی، احمد اسماعیلی چافی ۵ قربانی بودند که بر روی دستان مردم تشییع شدند.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25)