هرجا فریاد عدالتخواهی بلند میشود این صدای اسلام است (۲)

غربیها میخواهند مسلمانان را به یکدیگر مشغول کنندتا ملتهای مسلمان از پیشرفت ومسائل اصلی خود غافل بمانند/امروز برای مسلمانان اتحاد وهمدلی ضروریترین مسئله است./امروز بعد از آنکه دعوتهای غیرالهی و مادی نشان دادند که نمیتوانند سعادت بشر را تامین کنند،دلها به سمت اسلام رفته است/ رهبر انقلاب صبح امروز در سالروز بعثت حضرت رسول اعظم […]

غربیها میخواهند مسلمانان را به یکدیگر مشغول کنندتا ملتهای مسلمان از پیشرفت ومسائل اصلی خود غافل بمانند/امروز برای مسلمانان اتحاد وهمدلی ضروریترین مسئله است./امروز بعد از آنکه دعوتهای غیرالهی و مادی نشان دادند که نمیتوانند سعادت بشر را تامین کنند،دلها به سمت اسلام رفته است/

رهبر انقلاب صبح امروز در سالروز بعثت حضرت رسول اعظم صلوات الله علیه وآله دیداری با مسئولان نظام و سفرای کشورهاى اسلامى داشتند که متن آن را میتوانید مشاهده کنید

بسماللهالرّحمنالرّحیم
تبریک عرض میکنم این عید بزرگ را – که شاید بتوان گفت براى عموم مسلمانها، بلکه براى جامعهى بشرى، بزرگترین عید و شیرینترین خاطره در همهى تاریخ است – به شما حضار محترم، میهمانان عزیز، نمایندگان کشورهاى مسلمان که در جلسه حضور دارند، و به همهى ملت ایران که مخلصانه و صادقانه راه آن بزرگوار را دنبال کردهاند و با مجاهدت و فداکارى این راه را دنبال میکنند، و به همهى امت اسلامى، و به همهى آزادیخواهان عالم.دربارهى شب بعثت، در روایات هم وارد شده است که آسمان، دیگر بر همچون شبى سایه نیفکنده است؛ یعنى هیچ شبى در طول تاریخ مثل شب بعثت نبود، که فرداى آن روز پیامبر مکرم با خطاب الهى، مبعوث به این رسالت عظیم و ماندگار در طول تاریخ شد. بعثت، کار بزرگ و دشوارى بود. عظمت همهى کارها متناسب است با مشکلات و مزاحمتهائى که در راه آن کارها به وجود مىآید. کارهاى کوچک، اقدامهاى کوچک، قاعدتاً مزاحمتهاى کوچک دارد؛ کارهاى بزرگ، مزاحمتها و معارضههاى بزرگ دارد. در دوران حیات مبارک پیغمبر – چه در دوران مکه، چه در دوران مدینه – مزاحمتها در مقابل این دعوت، پىدرپى و از جوانب گوناگون بود. این مخصوص پیغمبر ما هم نیست؛ همهى پیغمبران، همهى رسالتها مواجه با یک چنین معارضههائى بودند؛ البته در مورد پیغمبر ما این معارضهها سنگینتر بود، شدیدتر بود، همهجانبهتر بود؛ «و کذلک جعلنا لکلّ نبىّ عدوّا شیاطین الانس و الجنّ یوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا»؛(۱) شیاطین انس و جن در مقابل دعوت الهى، در مقابل راه سعادت بشر، به هم کمک میکنند. «و لتصغى الیه افئده الّذین لایؤمنون بالأخره و لیرضوه و لیقترفوا ما هم مقترفون»؛(۲) یعنى دلهاى ناآگاه، دلهاى سادهاندیش، دلهاى بىتدبر و بىبصیرت هم این فریادهاى معارض را، مخالفتها را در مقابل دعوت الهى، در مقابل دعوت انبیاء میپذیرند. این از دوران ظهور بعثت و از آغاز پدید آمدن این پیام الهى شروع شد و تا آخر عمر مبارک پیغمبر با شکلهاى مختلف ادامه داشت و بعد از آن، تا امروز هم ادامه دارد. هر جا دعوت حق بود، معارضهى شیاطین هست؛ هر جا راه انبیاء بود، راه معارضان انبیاء هم در مقابل آن هست.

 البته حرکت تاریخ به سمت حق است؛ یعنى شما اگر به روال کلى تاریخ نگاه کنید، مىبینید که دعوت انبیاء روزبهروز در دنیا ماندگارتر و فراگیرتر و بیشتر به ذهن مردم و دلهاى مردم آشنا و نزدیک شده است؛ شیاطین کار میکنند، اما طبیعت عالم و حرکت عالم به سوى حق است و این وجود دارد؛ همیشه دلهائى هستند که حقیقت را میفهمند، معارف الهى و حقایق الهى و اخلاق الهى به شکلهاى مختلف در جوامع پراکنده میشود، اما معارضهها به شکلهاى گوناگون هست، امروز هم معارضه وجود دارد.

 امروز بعد از آنکه دعوتهاى غیرالهى و مادى، چه دعوت مارکسیزم، که یک روزى دنیا را به خود متوجه کرده بود، چه دعوت مکاتبِ بهاصطلاح انسانگرایانه و لیبرالیزم، که تمدن را در بسیارى از مناطق عالم در قبضهى خود گرفته است، نشان دادند که نمیتوانند سعادت بشر را تأمین کنند، دلها به سوى اسلام متوجه است. هر جا صداى عدالت و عدالتخواهى بلند میشود، این صداى اسلام است، ولو آن کسانى که این فریاد را سر میدهند، ندانند این از کجاست؛ هر جا نداى کرامت انسان بلند میشود، این نداى اسلام است، نداى ادیان است؛ و البته کانون این همه، مرکز اسلام و مرکز ایمان و هر جائى است که در آن، قرآن مورد اعتقاد و ایمان قرار داشته باشد؛ طبعاً دشمنىِ دشمنان اسلام و قرآن هم با آنجا بیشتر است؛ امروز این را دارید مشاهده میکنید.

 در دنیا سیاستها پشت سر آن ذهنهاى بیمار و خبیثى هستند که با پیامبر اسلام به شکل هتاکانه مواجهه میکنند. نمیشود باور کرد که اهانت به اسلام و اسلامستیزى و مسلمانستیزى در دنیا بدون دستهاى سرویسهاى امنیتى و بدون پول قدرتها ادامه و انتشار پیدا کند؛ که امروز شما نمونههایش را در دنیا مشاهده میکنید؛ این همان مبارزهى با اسلام است. البته بهانه هم پیدا میکنند. در اعمال ما مسلمانها گاهى انحرافاتى پیدا میشود، جمودهائى، تحجرهائى، کارهاى غلطى، که این راشیاطین دستاویز قرار میدهند براى اینکه «و لتصغى الیه افئده الّذین لایؤمنون بالأخره» تحقق پیدا کند؛ این را باید مسلمانها بدانند.

 دعوت اسلام را باید با صراحت، با شجاعت، با صداقت، همراه با رکن اصلى دعوت اسلام – یعنى عدالت – در دنیا منتشر کرد. فرمود: «و تمّت کلمه ربّک صدقا و عدلا»؛(۳) این دو تا، خصوصیات دعوت الهى است؛ خصوصیات کلمهى ربوبى است: «صدق و عدل»؛ «صداقت و عدالت». مسلمانها این را باید در دنیا از خودشان نشان دهند. این، دلها را متوجه خواهد کرد؛ پیام اسلام را به دلها خواهد رساند. البته دشمنىها هم وجود دارد و ادامه پیدا خواهد کرد. باید در مقابل دشمنىها ایستاد؛ همچنان که پیغمبر ایستاد؛ همچنان که مؤمنان به اسلام و مؤمنان به حقیقت و عدالت در طول تاریخ ایستادند.

 امروز ما مسلمانها احتیاج داریم به هوشیارى؛ احتیاج داریم به اینکه نقشهى کلى زندگى خود و مواجههى دشمنان با خود و با اسلام را بشناسیم. اگر نقشه را شناختیم، راه را درست انتخاب خواهیم کرد. اشکال آنجاست که گاهى ما مسلمانها خودمان نقشهى دشمن را درست نمىشناسیم، خود ما جزئى از آن نقشهى دشمن میشویم؛ که امروز متأسفانه دنیاى اسلام مبتلاى به این است. نقشهى دشمن، اختلافافکنى در بین مسلمانان است؛ نقشهى دشمن، تحریک عصبیتهاى مذاهب مختلف اسلامى علیه یکدیگر است؛ نقشهى دشمن این است که توجه امت اسلامى را از نقطهى حقیقى خصومت و دشمنى – یعنى سرمایهدارىِ فاسد و مفسد و صهیونیزم – منحرف کند و به جاهاى دیگرى متوجه کند.

 یک روزى دنیاى اسلام با صهیونیسم غاصب مقابله میکرد، دشمنان در تبلیغاتشان گفتند این یهودىستیزى است؛ در حالى که یهودىستیزى نبود. در کشورهاى اسلامى، یهودىها هم مثل دیگر ادیان – یهودى، مسیحى، مسلمان – در کنار همدیگر زندگى میکنند. امروز در کشور ما یهودى هست، مسیحى هست، مسلمان هست، بعضى از ادیان دیگر حضور دارند و در زیر سایهى امنیت اسلام، همه باهم زندگى میکنند. بحثِ یهودىستیزى نیست، بحثِ مقابلهى با صهیونیسم غاصبِ متجاوزِ ظالمِ قسىالقلب است؛ این را بدروغ تحریف میکردند، میگفتند یهودىستیزى؛ اما امروز خود غربىها مبتلا به اسلامستیزى و مسلمانستیزى هستند. در دنیاى غرب شما مشاهده کنید؛ امواج مسلمانستیزى را تحریک میکنند، از آنها حمایت میکنند، از اهانتکنندگان به اسلام و پیامبر اعظم پشتیبانى میکنند – این اسلامستیزى است، این مال آنجاست – در درون جامعهى اسلامى هم مذاهب مخالف ستیزى را ترویج میکنند، شیعهستیزى را ترویج میکنند؛ این سیاست آنهاست: مسلمانها باید با یکدیگر مبارزه کنند، سرگرمِ هم شوند؛ شیعه علیه سنى، سنى علیه شیعه؛ براى اینکه حواسها از نقطهى اصلى دشمنى منعطف شود، نفهمند کیست که امروز دارد با دنیاى اسلام مقابله میکند، نفهمند کیست که براى امت اسلامى دامهاى خطرناکى گذاشته. اینها را ما باید بفهمیم؛ هم ملتها بفهمند، هم سیاستمداران بفهمند، هم روشنفکران بفهمند.

نقشهى دشمن را بشناسیم. اگر نقشهى دشمن را شناختیم، امکان تدبیر در مقابل این نقشه به وجود مىآید؛ اما اگر نقشهى دشمن را نشناختیم، امکان تدبیر وجود نخواهد داشت؛ در پیدا کردن راهِ خودمان اشتباه میکنیم، در عملکردِ خودمان اشتباه میکنیم.  نقشهى دشمن این است: ملتهاى مسلمان را به یکدیگر مشغول کنند، بین اینها اختلاف به راه بیندازند – کمااینکه امروز مىبینید به راه انداختهاند – هزاران نفر کشته شوند، خونها بر زمین ریخته شود، ملتهاى مسلمان از مسائل اصلى خود غافل بمانند، از پیشرفت ضرورىاى که باید به دنبال آن باشند، غفلت کنند، براى اینکه منافع استعمارگران، منافع صاحبان قدرت ظالم و ستمگر تأمین شود؛ همچنان که یک روز با استعمار، این کار را کردند.

من به شما عرض بکنم؛ در تاریخ، غربىها نخواهند توانست لکهى ننگ استعمار را از دامان خود پاک کنند. شعارهاى طرفدارى از حقوق بشر، شعارهاى طرفدارى از دموکراسى، نخواهد توانست عملکرد غربىهاى مدعى و پرادعا را در آسیا و در آفریقا و در آمریکاى لاتین و در نقطهنقطهى کشورهائى که سالها تحت استعمار بودند، به فراموشى بسپرد. آن روز با استعمار این کار را کردند، امروز به شکل دیگرى همان نقشه را دنبال میکنند، همان هدفها را دنبال میکنند؛ خب، ما باید بیدار باشیم؛ ما باید بفهمیم که چه میکنیم؛ ما باید نقشهى راه خودمان را بشناسیم.

امروز براى مسلمانها، اتحاد و اتفاق، همدلى و همکارى، جزو فورىترین و ضرورىترین است. ما دعوت میکنیم از همهى کشورهاى اسلامى، از همهى دولتهاى اسلامى، بصیرت را به کار بگیرند؛ ببینند که در مقابل کى قرار دارند؛ در شناخت دشمن اشتباه نکنند، در شناخت نقشههاى دشمن اشتباه نکنند؛ بفهمند دشمن دنبال چیست و بدانند که سعادت ملتهاشان در چیست.

امیدواریم خداوند متعال به برکت روز بعثت و به برکت نام مبارک و مقدس خاتمالانبیاء، انشاءالله همهى ملتهاى مسلمان را به راه خودشان آشنا کند؛ همهى ما را از خواب غفلت بیدار کند و ان‌شاءالله توفیق دهد که امت اسلامى به سوى قلههاى سعادت حرکت کند.

والسّلام علیکم و رحمهالله و برکاته
 
۱) انعام: ۱۱۲
۲) انعام: ۱۱۳
۳) انعام: ۱۱۵