تصایر ارسالی شهروندان از آبگرفتگی معابر شهرستان لنگرود

از روز گذشته شاهد بارش شدید باران در ناحیه شمالی کشور و شهرستان لنگرود هستیم که موجب آبرگفتگی معابر شهری شهرستان لنگرود شده است.

به گزارش لنگرخبر، از روز گذشته شاهد بارش شدید باران در ناحیه شمالی کشور و شهرستان لنگرود هستیم که موجب آبرگفتگی معابر شهری شهرستان لنگرود شده است.

شهروندان و مخاطبان لنگرخبر تصاویر زیر را برای تحریریه لنگرخبر ارسال کرده اند.

1 (1) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (26) 1 (27) 1 (28) 1 (29) 1 (30) 1 (31) 1 (32) 1 (33) 1 (34) 1 (35) 1 (36) 1 (37) 1 (38) 1 (39) 1 (40) 1 (41)