برکناری مسئولان نفتی یکی از مناطق مرزی کشور (۲)
برکناری مسئولان نفتی یکی از مناطق مرزی کشور (۲)

        پس از بررسی‌های چند ماهه درباره فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های شرکت نفت در یکی از مهمترین مناطق مرزی کشور، تمامی مدیران و کارمندان این اداره از سمت خود عزل شدند.   به گزارش لنگرنیوز، روزنامه خراسان، امروز دوشنبه ۲۶/۱/۹۲ نوشت: پس از بررسی های چند ماهه یکی از دستگاههای نظارتی درباره فعالیت ها و […]

 

 

 

 

پس از بررسی‌های چند ماهه درباره فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های شرکت نفت در یکی از مهمترین مناطق مرزی کشور، تمامی مدیران و کارمندان این اداره از سمت خود عزل شدند.
 

به گزارش لنگرنیوز، روزنامه خراسان، امروز دوشنبه ۲۶/۱/۹۲ نوشت: پس از بررسی های چند ماهه یکی از دستگاههای نظارتی درباره فعالیت ها و اسناد اقدامات مسئولان شرکت نفت در یکی از مهمترین مناطق مرزی کشور، تمامی مدیران و کارمندان این اداره از سمت خود عزل و برای توضیح درباره برخی انتقال های چند صدمیلیونی به حسابهای نزدیکان خود احضار شده اند.