برکناری مسئولان نفتی یکی از مناطق مرزی کشور (۲)

        پس از بررسی‌های چند ماهه درباره فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های شرکت نفت در یکی از مهمترین مناطق مرزی کشور، تمامی مدیران و کارمندان این اداره از سمت خود عزل شدند.   به گزارش لنگرنیوز، روزنامه خراسان، امروز دوشنبه ۲۶/۱/۹۲ نوشت: پس از بررسی های چند ماهه یکی از دستگاههای نظارتی درباره فعالیت ها و […]

 

 

 

 

پس از بررسی‌های چند ماهه درباره فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های شرکت نفت در یکی از مهمترین مناطق مرزی کشور، تمامی مدیران و کارمندان این اداره از سمت خود عزل شدند.
 

به گزارش لنگرنیوز، روزنامه خراسان، امروز دوشنبه ۲۶/۱/۹۲ نوشت: پس از بررسی های چند ماهه یکی از دستگاههای نظارتی درباره فعالیت ها و اسناد اقدامات مسئولان شرکت نفت در یکی از مهمترین مناطق مرزی کشور، تمامی مدیران و کارمندان این اداره از سمت خود عزل و برای توضیح درباره برخی انتقال های چند صدمیلیونی به حسابهای نزدیکان خود احضار شده اند.