تغییر ساعت رسمی کشور از ۱ فروردین ۹۲ (۲)

امسال نیز همانند سالهای پیش  از ساعت ۲۴ اول فروردین۹۲، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می شود که البته با توجه به این تغییر ساعت ، همه قطارهای مسافری با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ اول فروردین ، طبق ساعت رسمی کشور حرکت می‌کنند.    

امسال نیز همانند سالهای پیش  از ساعت ۲۴ اول فروردین۹۲، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می شود که البته با توجه به این تغییر ساعت ، همه قطارهای مسافری با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ اول فروردین ، طبق ساعت رسمی کشور حرکت می‌کنند.