تشخصیص اعضای شورای شهر لنگرود این بود که لباس شهردار در این مدت بر تن رضا کحالی زیبنده است

رئیس شورای شهر لنگرود عنوان کرد : تشخیص اعضای شورای شهر لنگرود با توجه به اهداف ۳ گانه شورا این بود که لباس شهردار در این مدت بر تن رضا کحالی زیبنده است که وی به عنوان شهردار انتخاب شد.

به گزارش لنگرخبر، رئیس شورای شهر لنگرود در مراسم معارفه کحالی به عنوان شهردار که در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی برگزار شد، گفت : امروز در جمعی هستیم که یک خادم به خادمین لنگرود اضافه می شود و امیدوارم در روزهای آتی شاهد تحولات خوبی در شهر باشیم.

رحیم شیخ طاهر با بیان اینکه شورا به دنبال ۳ محور است، اظهار کرد : ساماندهی و سازماندهی پرسنل شهرداری و رابطه حسنه شهردار با پرسنل تحت امر نخستیم مسئله ای است که برای اعضای شورای شهر مهم است.

وی با بیان اینکه هماهنگی و همدلی شهردار با دگر ادارات شهر جهت پیشبرد اهداف شهروندان دومین هدف شورا است، افزود : داشتن برنامه کوتاه مدت و میان مدت لازمه مدیریت شهری و شهردار خوب است.

رئیس شورای شهر لنگرود عنوان کرد : تشخیص اعضای شورای شهر لنگرود با توجه به اهداف ۳ گانه شورا این بود که لباس شهردار در این مدت بر تن رضا کحالی زیبنده است که وی به عنوان شهردار انتخاب شد.

شیخ طاهر با بیان اینکه برخی حاشیه سازی کردند که شهردار را به اعضای شورای شهر لنگرود تحمیل کردند، اضافه کرد : این ها تنها حاشیه سازی است و این مورد را رد میکنم چرا که اعضای ۹ نفره شورا از خرد جمعی استفاده کردند و تقی شریفی نیز در مدت کوتاه سرپرستی خود توانستند آرامش خوبی در شهرداری ایجاد کنند.