من تکلیف بیشتری نسبت به کحالی دارم

مهرداد بائوج لاهوتی اضافه کرد : من تکلیف بیشتری نسبت به کحالی دارم ولی همه باید برای توسعه شهر کمک کنند.

نماینده شهرستان لنگرود در مجلس در رئیس شورای شهر لنگرود در مراسم معارفه کحالی به عنوان شهردار که در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی لنگرود برگزار شد، گفت : مدیران سرمایه های نظام اسلامی هستند.

لاهوتی افزود : با توجه به حق قانونی شورا، اعضا تصمیم گرفتند  تا از کحالی به عنوان شهردار لنگرود استفاده کنند و این به معنی این نیست که از مهندس گلباغی دیگر استفاده ای نشود بلکه میتوان از تجربه وی در جاهای دیگری بهره برد.

مهرداد بائوج لاهوتی اضافه کرد : من تکلیف بیشتری نسبت به کحالی دارم ولی همه باید برای توسعه شهر کمک کنند.

وی با بیان اینکه سهامداران اصلی شهرداری مردم هستند، اظهار کرد : نیاز است مردم نیز در راستای خدمات رسانی بهتر به شهر همگام و همدل با مسئولین باشند تا از ظرفیت های خوب شهری بتوان به خوبی استفاده کرد.