خداجو : در زمان غرق شدن، ناجی غریق در استخرشنا حضور نداشت

به گزارش لنگرخبر، رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود امروز گفت: ذکریا کیهان پور جوان ۲۰ ساله لنگرودی روز گذشته در استخرشنا مجموعه ورزشی خصوصی شایان این شهر غرق شد.
محمد علی خداجو افزود : بررسی ها نشان می دهد در زمان غرق شدن این جوان ناجی غریق دراستخرشنا حضور نداشت.
وی گفت : جسد جوان لنگرودی به پزشکی قانونی این شهرستان منتقل شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود با بیان امسال شهروندان ۳ بار از مسئولان مجموعه ورزشی شایان، در خصوص حضور نداشتن ناجی غریق در برخی ساعات و ضدعفونی نشدن آب استخرشنا شکایت کردند تصریح کرد : به مالک این مجموعه ورزشی اخطار داده شده بود.
محمد علی خواجو گفت: این استخرشنا تا مشخص شدن علت مرگ این جوان و رفع نواقص تعطیل است.

author ۱۳ آبان ۱۳۹۴
author 415 views