مهربان، رئیس شورای اسلامی شهرستان لنگرود شد

سید محمد مهربان رئیس شورای اسلامی شهرستان لنگرود شد.

به گزارش لنگرخبر، سید محمد مهربان  عضو شورای اسلامی گلسفید، با ۸ رای رئیس شورای اسلامی شهرستان لنگرود شد.

مهربان از دوره اول بعنوان رییس شورای اسلامی روستای گلسفید است که در سه دوره نیز عضو شورای بخش مرکزی لنگرود نیز بود.

شورای اسلامی شهرستان لنگرود هشت عضو دارد.

photo_2015-11-08_00-46-48