در حال حاضر قیمت خودروهای پر فروش داخلی به روایت جدول زیر است.          

در حال حاضر قیمت خودروهای پر فروش داخلی به روایت جدول زیر است.