تجمع عاشورایی مردم لنگرود در شب اربعین حسینی به روایت تصویر

تجمع بزرگ عاشوراییان با حضور عزاداران حسینی در مرکز شهر لنگرود برگزار شد.

به گزارش لنگرخبر، تجمع بزرگ عاشوراییان همزمان با شب اربعین حسینی با حضور عزاداران حسینی در مرکز شهر لنگرود برگزار شد.

1 (0) 1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23)