پیاده روی اربعین از نگار دوربین(۱)

تصاویر زیر زاویه دید خبرنگار لنگرخبر از پیاده روی اربعین و خدمات دهی به زائران امام حسین در مسیر پیاده روی زائران است.

به گزارش لنگرخبر، تصاویر زیر زاویه دید خبرنگار لنگرخبر از پیاده روی اربعین و خدمات دهی به زائران امام حسین در مسیر پیاده روی زائران است.

2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 (7) 2 (8) 2 (9) 2 (10) 2 (11) 2 (12) 2 (13) 2 (14) 2 (15) 2 (16) 2 (17) 2 (18) 2 (19) 2 (20) 2 (21) 2 (22) 2 (24)