درگیری شدید نماینده پرادعا در یکی از روستاهای بخش کوچصفهان!
درگیری شدید نماینده پرادعا در یکی از روستاهای بخش کوچصفهان!

بنا به اظهارات شاهدان عینی، این انتقادات با عکس العل تند نماینده و فحاشی وی به فرد منتقد همراه بوده تا آن جا که کار به درگیری فیزیکی کشیده و برخی از همراهان نماینده پرادعا فرد منتقد را مورد ضرب و شتم قرار داده و سرانجام قائله با حضور ماموران نیروی انتظامی ختم می شود.

به گزارش لنگرخبر، حضور چندی پیش نماینده پرادعا در یکی از روستاهای بخش کوچصفهان با درگیری فیزیکی اطرافیان وی با یکی از شهروندان منطقه همراه بوده است.

گویا جناب نماینده که این روزها شدت فراوانی به فعالیت های انتخاباتی خود بخشیده است، چندی پیش در یکی از روستاهای کوچصفهان حاضر شده که ناگهان از سوی فردی که از قضا از بستگان همسر این نماینده هم بوده، به علت حمایت از تخریب گسترده محیط زیست مورد انتقاد قرار می گیرد.

بنا به اظهارات شاهدان عینی، این انتقادات با عکس العمل تند نماینده و فحاشی وی به فرد منتقد همراه بوده تا آن جا که کار به درگیری فیزیکی کشیده و برخی از همراهان نماینده پرادعا فرد منتقد را مورد ضرب و شتم قرار داده و سرانجام قائله با حضور ماموران نیروی انتظامی ختم می شود.

* تصویر تزیینی است