ضرب وشتم دوتن از اعضای شورای اسلامی شهر سنگر

این جلسه که با محوریت انتخاب شهرداربود درحالی برگزار شد که به نقل از منابع آگاه هیچ فایده ای نداشت واعضا شوراباز هم بر سر انتخاب شهردار باهم به توافق نرسیدند ،که این امر باعث تشدید اختلافات بین یک دیگر گردید ومنجر به در گیری وضرب وشتم دوتن از اعضای شورای شهر سنگر شد به […]

این جلسه که با محوریت انتخاب شهرداربود درحالی برگزار شد که به نقل از منابع آگاه هیچ فایده ای نداشت واعضا شوراباز هم بر سر انتخاب شهردار باهم به توافق نرسیدند ،که این امر باعث تشدید اختلافات بین یک دیگر گردید ومنجر به در گیری وضرب وشتم دوتن از اعضای شورای شهر سنگر شد

به گزارش لنگرنیوز به نقل از  “سنگرما” جلسه شورای اسلامی شهر سنگرشامگاه یک شنبه در اتاق شورای واقع در شهردای سنگر برگزار شد

این جلسه که با محوریت انتخاب شهرداربود درحالی برگزار شد که به نقل از منابع آگاه هیچ فایده ای نداشت واعضا شوراباز هم بر سر انتخاب شهردار باهم به توافق نرسیدند ،که این امر باعث تشدید اختلافات بین یک دیگر گردید ومنجر به در گیری وضرب وشتم دوتن از اعضای شورای شهر سنگر شد.

این برای با دوم در این دوره جدید است که اعضای شورای شهر باهم درگیر می شوند.