گزارش تصویری از جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشکده پرستاری لنگرود

به گزارش لنگرخبر، عصر روز چهارشنبه ۲۶۶ دانش آموخته دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی لنگرود، فارغ التحصیلی خود را جشن گرفته و سوگندنامه خود را قرائت کردند.

دانشجویان مربوط به ورودی های ۸۹ تا ۹۱ بودند.

2 (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 (7) 2 (8) 2 (9) 2 (10) 2 (11) 2 (12) 2 (13) 2 (14) 2 (15) 2 (16) 2 (17) 2 (18) 2 (19) 2 (20) 2 (21) 2 (22) 2 (23) 2 (24) 2 (25) 2 (26) 2 (27) 2 (28)

author ۳ دی ۱۳۹۴
author 1,323 views