ساخت بنای ساختمان غیرمجاز در اطاقور + فیلم

در شهر اطاقور ،میدان امام علی (ع) ،ساختمانی که بجای بتن از کیسه سیمان و کارتن استفاده و به صورت غیرمجاز بنا شده است.

به گزارش لنگرخبر، در شهر اطاقور ،میدان امام علی (ع) ،ساختمانی که بجای بتن از کیسه سیمان و کارتن استفاده و به صورت غیرمجاز بنا شده است.

طبقه دوم ساختمان از قوطی پروفیل ۷×۷ بجای تیر و ستون کار گذاری شده و در راستای تیر و ستون طبقه پایین نمی باشد.

شهروند خبرنگار : فرشید