تیرهایی که روزها هم روشن است + تصویر

تصویر زیر مربوط به تیر چراغ برق خیابان رجایی صاحب ۱۰ است که در روشنایی روز نیز روشن است.

به گزارش لنگرخبر، در حالی که اداره برق به مشترکین تاکید دارند که در مصرف برق صرفه جویی کنند ولی ظاهرا خودِ اداره برق از این اصل به دور است.

تصویر زیر مربوط به تیر چراغ برق خیابان رجایی صاحب ۱۰ است که در روشنایی روز نیز روشن است.

شهروند خبرنگار : میترا

1