عکس/ آخوند درباری
عکس/ آخوند درباری

سید حسن امامی امام جمعه تهران در دوران شاه              

سید حسن امامی امام جمعه تهران در دوران شاه